Follow

What if my A/C needs fixing?

หากฮีโร่ของเราไปให้บริการล้างแอร์แล้ว แต่พบว่าแอร์ของคุณนั้นต้องการซ่อม คุณสามารถตกลงขอบเขตของงานและราคาได้โดยตรงกับทางฮีโร่ของเรา (โดยปกติแล้วฮีโร่ของเราจะแจ้งคุณก่อนให้บริการล้างแอร์)

การซ่อมแอร์นั้นจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันงานของทางบริษัทฯ เราจึงขอแนะนำให้คุณตกลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกับทางฮีโร่ก่อนรับบริการทุกครั้ง

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.