Follow

ต้องเตรียมการอย่างไรบ้างก่อนที่จะรับบริการ?

กรุณาเตรียมพื้นที่ให้บริการ, น้ำประปา, และไฟฟ้าให้พร้อมก่อนฮีโร่เข้าไปให้บริการ โดยหากลักษณะสถานที่เป็นคอนโด ServisHero จะแนะนำให้คุณเช็คกับนิติบุคคลอาคารก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้หากฮีโร่ของเราไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถให้บริการได้จะถือเป็นการให้บริการที่สมบูรณ์แล้วและจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

 

คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00-18.00น.ผ่านช่องทาง  

  • โทร 02-026-0141 (วันทำการเท่านั้น)

  • อีเมล์ support.th@servishero.com

  • ไลน์ @servishero (มี@)

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.