Follow

What do I have to prepare before the service?

กรุณาเตรียมพื้นที่ให้บริการ, น้ำประปา, และไฟฟ้าให้พร้อมก่อนฮีโร่เข้าไปให้บริการ โดยหากลักษณะสถานที่เป็นคอนโด ServisHero จะแนะนำให้คุณเช็คกับนิติบุคคลอาคารก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้หากฮีโร่ของเราไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถให้บริการได้จะถือเป็นการให้บริการที่สมบูรณ์แล้วและจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.