Follow

Unable to log in on website/application

กรุณาเช็คว่าคุณใช้สัญญาณไวไฟอยู่หรือไม่ หากใช่กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Edge/3G/4G และลองใหม่อีกครั้ง การเชื่อมต่อไวไฟในที่สาธารณะนั้นจะถือว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบไม่ปลอดภัย จึงทำให้คุณไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบของเราได้

หากไม่ใช่ปัญหานี้ กรุณาแจ้งทีมงานผ่านทางไลน์ @servishero เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.