Follow

สามารถจ่ายเงินสดหน้างานได้หรือไม่?

ขณะนี้เรายังไม่เปิดบริการรับชำระเงินสดหน้างาน ทั้งนี้เพื่อปกป้องคุณไม่ให้มีการตกลงราคาที่ต่างจากราคากลางของทางบริษัท และไม่ให้มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนที่ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบ. คุณลูกค้าสามารถชำระค่าบริการผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตามเลขบัญชีนี้

Bank Name: ธนาคารกสิกร

Account Name: 018-3-71618-2

Account No:  บจก. เซอร์วิสฮีโร่ (ประเทศไทย)

 *ServisHero is registered under Business Pixel Sdn Bhd

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.