Follow

ชำระเงินก่อนหรือหลังการบริการ

สำหรับงานประเมินราคา โดยมากแล้วการชำระเงินจะเกิดขึ้นหลังการให้บริการ แต่อาจจะมีบางงานที่ฮีโร่จำเป็นต้องเบิกค่าของล่วงหน้า คุณสามารถติดต่อและตกลงในรายละเอียดกับฮีโร่ได้โดยตรงหากไม่แน่ใจ

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.