Follow

What is Big Cleaning service?

บริการทำความสะอาดใหญ่หรือ Big Cleaning จะเป็นบริการทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรายปี, การทำความสะอาดก่อน-หลัง ย้ายเข้า/ออก, หรือการทำความสะอาดก่อน-หลัง ปรับปรุง/ต่อเติม

บริการนี้จะรวมค่าเดินทาง, แม่บ้านจำนวน 2-6ท่าน, และอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดแล้ว (พนักงานทั้งหมดเป็นคนไทยและตรวจประวัติอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว) เป็นการให้บริการในระยะเวลาตั้งแต่ 2-8ชม. แล้วแต่ความยากง่ายของหน้างาน

บริการนี้จะไม่รวมการทำความสะอาดภายนอกบ้าน(เช่นโรงจอดรถ), การทำความสะอาดในพื้นที่ๆอุปกรณ์เข้าไม่ถึง, การโรยตัวเช็ดกระจก, และการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่่ต้องใช้รถกระบะขนย้าย

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์@: @servishero

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.